Vragen

1. Wat kost de Balansbal?

Er is één type bal met een diameter van 225 mm en deze kost € 4,27 per stuk exclusief BTW.

2. Waarom is deze bal dit formaat?

Te kleine ballen hebben te weinig opwaartse druk en kunnen afgezogen worden bij het verwijderen van de mest. Bij te grote ballen wordt het oppervlak niet zo goed afgedekt. Ballen met een diameter van tussen de 200 en 300 mm voldoen.

3. Hoeveel ballen zijn er nodig per m2 mestput?

Breedte mestput (in cm)         Aantal ballen per m2 mestput (stuks)
100 t/m 110 18
115 t/m 120 19
125 18
130 19
135 20
140 t/m 155 19
160 20
165 19
170 20
175 19
180 t/m 195 20
200 19
205-265 20
270 21
275-300 20

4. Er kan minder mest worden opgeslagen in de mestput door de ballen?

Dit klopt, ca. 5 cm minder. Echter als de afzuiging van de mestput heel laag zit kun je ook 5 cm meer mest afzuigen.

5. Mag ik de mestput met balansballen volledig leegzuigen?

Dit kan wel. Echter verstandig is om minimaal ½ van de diameter van de bal over te houden zodat het principe van de balansbal blijft werken. Dit geldt ook als er teveel mest in zit waardoor de ballen vast komen te zitten tegen de roosters en ook onder de mest komen. Dan werkt het principe van de balansbal ook niet minder. Tevens bestaat er nu een grote mogelijkheid dat de ballen vastgezogen worden door de slang. Dit kan echter heel eenvoudig worden voorkomen door een rooster of korf voor de afsluiters te zetten.

6. Wat is het verschil in de investerings- en exploitatiekosten tussen de balansbal en een luchtwasser of ICV-systeem?

Dit uitgedrukt per vleesvarken plaats.  

Hieronder zijn de te verwachten investeringskosten per breedte mestput weergegeven in € per vleesvarken inclusief en exclusief BTW. De exploitatiekosten per jaar zijn nihil.

Breedte mestput (in meters)  Investering half rooster (in € per vleesvarkenplaats) Investering volledig rooster (in € per vleesvarkenplaats)
 excl. BTW incl. BTW   excl. BTW  incl. BTW
 1,00 – 1,10  € 30,78  € 36,63  € 52,67  € 62,67
 1,15 – 1,20  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 1,25  € 30,78  € 36,63  € 52,67  € 62,67
 1,30  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 1,35  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64
 1,40 – 1,55  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 1,60  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64
 1,65  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 1,70  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 1,75  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64
 1,80 – 1,95  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64
 2,00  € 32,49  € 38,66  € 55,59  € 66,16
 2,05 – 2,65  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64
 2,70  € 35,91  € 42,73  € 61,45  € 73,12
2,75 – 3,00  € 34,20  € 40,70  € 58,52  € 69,64

Hierbij is uitgegaan van 100 vleesvarkens; 0,8 m2 ligplaats per vleesvarken en bij half rooster 60% hiervan rooster en bij volledig rooster 100% hiervan. In de praktijk kan dit nogal afwijken. Dit zijn de bruto prijzen zonder de huidige kortingspercentages. De investeringskosten van de andere systemen zijn beter bekend bij onze bezoekers. Deze zijn zeer afhankelijk van de het type stal en de bouwkundige werkzaamheden die verricht moeten worden om te zorgen dat deze systemen kunnen werken. Verder is er een groot onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw (waarbij bij nieuwbouw er ook extra bouwkundige kosten nodig zijn die waarschijnlijk niet altijd mee zijn genomen bij de kosten van deze systemen).

7. Ik heb onder de dichte vloer / centrale gang (op aparte putwanden) ook mestopslag. Moeten hier ook ballen in?

Indien er aparte wanden staan, de vloer dicht is en de openingen onder deze gang naar de mestkelders gaan hoef dit niet. De mestkelders liggen namelijk vol met de ballen. Bij geen afscheiding door wanden moeten ook hier ballen in. De mestkelder echter niet verder leegzuigen dan de openingen tussen de mestkelders.

8. Ik heb tussen de mestputmuren grote doorsteken. Moet ik voor deze doorsteken een rooster plaatsen zodat de ballen op hun plaats blijven?

Deze doorsteken moeten ook gevuld worden met balansballen. Dus geen rooster plaatsen en er ballen in doen, want anders ontstaat daar nog gewoon de ammoniak.

9. Mag ik de balansbal nu al toepassen?

Ja , sinds januari 2010 is het systeem erkend en mag het worden toegepast. Dat betekent voor Balansbal 29% en in combinatie met Vevovitall alleen voor vleesvarkens 42%.  Balansbal is op de RAV lijst te vinden onder BLW2010.01

Zie de website voor eventuele bewijzen dat het op de RAV lijst staat.

10. Hoe werkt het systeem?

Door het verkleinen van het emissieoppervlak (door het afdichten van het oppervlak van de mestput met balansballen) zorgt de balansbal ervoor dat het ontstaan van ammoniak wordt beperkt. De bal zorgt voor een flexibel afdichting van de mestput. Doordat de bal kan draaien, wordt de mest die op de balansbal valt naar beneden in de mestput getransporteerd.

11. Wat is het reductiepercentage?

De afdichting die we kunnen realiseren is 75-85%. Dit geeft een reductie van 29%. Dit omdat we ook alleen de put afdichten en niets doen met betrekking tot de roosters / stal zelf. Voor balansballen in combinatie met Vevovitall 42%

12. Heeft de balansbal ook een positieve werking op het terugdringen van geur?

Ja. Door het beperken van het ontstaan van ammoniak is er evenredig minder geur. Echter hiervoor geen officiële erkenning.

13. Moet er onderhoud aan het balansbalsysteem worden gepleegd?

Het onderhoud is in principe nihil. In onze verwerkingsvoorschriften geven we aan dat het aanbevelingswaardig is om de balansballen op het einde van een mestperiode te controleren op aanwezigheid van vaste mest op de ballen. Eventueel aanwezige mest tijdens het schoonmaken van de stal eraf spuiten.

14. Hoe verwerk ik de ballen in de mestkelder?

Dit is aangegeven in onze verwerkingsvoorschriften, namelijk:

1) Bepalen van de mestputten waar balansballen in komen te liggen

2) Vaststellen aantal balansballen per mestput

3) De balansballen in de mestput leggen. Men verwijdert, nadat de stal leeg is, de roosters op 1 of meerdere plaatsen van de mestput. Door de opening(en) legt men nu de balansballen in de mest en duwt men ze verder de mestput in. Het verder verspreiden van de ballen in de mestput kan men heel eenvoudig doen door met een houten plank over de gehele breedte van de mestput de ballen er verder in te duwen. Als de balansballen er allemaal in liggen, legt men de roosters weer terug. Tijdens het er in leggen van de balansballen dient men over de gehele lengte van de mestput te controleren of de ballen zich goed verspreiden en ze aaneengesloten een “natuurlijke” liggen hebben. Ook mogen de balansballen niet op of onder elkaar liggen. Let op dat men niet door de gemaakte opening in de roostervloer in de mestput valt en/of over de verwijderde roosters valt die in de stal liggen.

4) Het verwijderen van de mest uit de mestput. Men mag de mestput niet zo vol laten lopen dat de balansballen zich onder de roosters niet meer vrij kunnen bewegen (ze worden dan bijv. tegen de roosters aangedrukt en kunnen beschadigen). Het balansbal systeem werkt dan niet meer optimaal. Bij het legen van de mestput dient men te voorkomen dat er balansballen voor de opening van de afzuiginstallatie komen te zitten. De mestput mag niet zover geleegd worden waardoor men ervoor zorgt dat of de balansballen zich niet meer vrij. in de mest kunnen bewegen of dat men lager dan de stankafsluiters komt waardoor de ammoniak uit deze gesloten ruimte vrijkomt.

15. Heeft het systeem invloed op het dierenwelzijn / gezondheid van het dier?

Er ontstaat minder ammoniak in de stal. De dieren leven in een binnenklimaat met veel lagere ammoniakconcentratie. Dit zal een positief effect hebben op de onrust, stress, irritatie van de luchtwegen e.d. en dus het dierenwelzijn. Naar verwachting zal een lagere ammoniakconcentratie ook een positief effect hebben op de gezondheid: minder medicamenten nodig, minder sterfte van de dieren en wellicht ook dat ze sneller groeien (betere voeder conversiefactor).

16. Is het systeem eenvoudig handhaafbaar en toetsbaar voor de overheid?

Ja. Wanneer de ballen in een vooraf bepaalde dekkingsgraad in de mestkelder zijn aangebracht is de werking verzekerd. Controle op de aanwezigheid van de ballen, een bewijs dat er evenveel ballen geleverd zijn als afgesproken is in de vastgelegde tabellen (de factuur). Het systeem kan niet afgezet worden.

17. Op welke wijze pas het systeem in de Wet Milieubeheer en de internationale IPPC richtlijn?

Met de werking en beoogde emissiereductie voldoet het systeem aan de eisen voor 1-10-2007 vanuit de IPPC richtlijn (> 50% reductie). In de nieuwe AmvB is dit opgenomen. Het balansbal systeem is een zogenaamd systeemgeïntegreerd model (aanpak aan de bron). Dit heeft op de Ladder van Lansink de voorkeur op zogenaamde nageschakelde technieken (end of pipe).

18. Wat is het effect op schuim / vliegen?

Reacties van boeren die balansbal hebben getest in de afdelingen, zijn positief gestemd en ondervinden geen hinder van schuim en/of vliegen.

19. Hoe staat het balansbal systeem ten opzichte van de luchtwassers?

Het balansbal systeem is op zich een alleenstaand systeem wat vooral voor de bestaande stallen een zeer goede oplossing biedt. Echter het systeem is ook goed te combineren met een luchtwasser. Doordat er namelijk minder ammoniak ontstaat hoeft er minder te worden geventileerd, minder “zuur” te verbruiken oftewel de jaarlijkse kosten worden lager. Daarnaast zou je waarschijnlijk met een minder “zware” luchtwasser vooruit kunnen.

20. Is Balansbal alleen geschikt voor stoppers?

Nee, het balansbal systeem is niet alleen geschikt voor stoppers. De boeren die op termijn gaan stoppen met hun bedrijf zijn zeker wel heel interessant voor ons omdat zij met alleen balansbal (eventueel in combinatie met Vevovital) klaar zijn en hun vergunning krijgen. Daarnaast is de groep die intern gaat salderen een belangrijke groep. Intern salderen kan bijvoorbeeld als een boer een nieuwe stal gaat bouwen (50% van zijn dieren) en daar een luchtwasser – 70% op gaat zetten. Hij zou dan met zijn oude stallen (50% van zijn dieren) te kort kunnen komen en samen met balansbal – 29% wel kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

21. Is de extra korting die wij nu weggeven tijdelijk?

Balansbal BV geeft in 2012 een korting weg van 5% op de totale factuur. Dit heeft enerzijds te maken met de productenstroom die wij willen indekken. Het zou niet prettig zijn als veel boeren over 1 jaar rond de zelfde tijd gaan bestellen. Wij kunnen dan de capaciteit niet meer aan en kunnen niet snel leveren. Anderzijds is het voor een boer om het renteverlies op te vangen en heeft hij er baat bij om eerder te gaan bestellen.

22.Vevovitall alleen bij vleesvarkens?

Tot eind 2010 kan Vevovitall in combinatie met balansbal inderdaad alleen bij vleesvarkens ingezet worden. Daarna vermoedelijk ook bij andere diercategorieën.

23. Kosten van Vevovitall?

Afhankelijk van de inkoopprijs van Vevovitall (€1,25 – €1,75) varieert dit tussen de €9,00 – €12,50 per dierplaats. Dit is dan wel bruto en er is alleen gekeken naar Vevovitall erin en de andere zuren eruit. Dus niet meegenomen zijn de effecten van Vevovitall op voerconversie / gezondere dieren / e.d.

24. Hoe zit het met toepassing van balansbal bij de rundveehouderij?

Er zijn indicatieve proeven gedaan eind 2009 waarbij we ook ca. 30% reduceren bij de rundveehouderij met dezelfde balansballen. Dit is dus ruim boven de gestelde norm van 15%. We zijn nu in overleg met ministerie van VROM hoe we moeten gaan testen om balansbal ook bij de rundveehouderij erkend te krijgen. Dit duurt echter langer dan verwacht. Daarnaast reduceerden we ook wat methaan en hier wordt ook verder onderzoek naar gedaan.

25. Voordelen voor een klant om nu te bestellen en in 2012/2013 te leveren?

De voordelen voor de klant zijn:

  • Ballen worden tijdig geleverd
  • Klant (boer) profiteert van de extra korting
  • Klant ( boer) is klaar voor zijn BOP
  • Goede prijs
  • Klant heeft nu een systeem wat geen extra kosten met zich meebrengt

26. Balansbal samen met Rioolsysteem?

Een rioolsysteem is een losstaand systeem en is niet emissie verlagend. Een rioolsysteem is een systeem onder in de put met gaten van 160-400mm. Het systeem kan zonder problemen samen gaan met balansballen. Wel dient men over de open gaten iets te zetten zodat de ballen daar niet doorheen kunnen schieten. In veel gevallen van een rioolsysteem zijn de putten ondiep ( 20-30cm ). Indien dat het geval is, kan men niet met Balansballen werken omdat deze een diameter hebben van 225mm.

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen