Erkenning

Vanaf begin 2010 is het balansbalsysteem een erkend systeem voor de reductie van ammoniak bij de varkenshouderij. Het systeem is eind 2009 positief beoordeeld door de commissie Tac-Rav (Technische AdviesCommissie van de Regeling Amoniak Veehouderij). In de eerstvolgende update van de RAV lijst (waarschijnlijk begin april) wordt het systeem opgenomen, met daarbij een beschrijving van de toepassingsgebieden. 

Het reductiepercentage bedraagt 29% voor alleen het Balansbalsysteem en 42% in combinatie met het voeradditief Vevovitall. Het Balansbalsysteem kan door iedereen vanaf nu al opgenomen worden in hun plannen of vergunningsaanvraag. Het RAV nummer van het balansbalsysteem is BWL 2010.01 en is opgenomen onder een nieuwe categorie D4 (additionele technieken). Indien u verificatie wenst van de opname van het Balansbalsysteem in de RAV lijst, kunt u hier klikken waarna u wordt doorgelinkt naar 'Overheid.nl' waar de officiele bekendmakingen staan. In dit geval een doorlink naar de Staatscourant van 29-06-2010 waarin wordt aangegeven dat Balansbal een erkend systeem is volgens de RAV. De erkenning van Vevovitall is voorzien in 2e helft 2011 als 'management maatregel' en zal daardoor niet op de RAV lijst komen (omdat hier alleen 'technische maatregelen' op mogen staan). Dit is weergegeven in het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). 

Er is door Balansbal B.V. gemeten op 4 locaties. Op elke locatie is de ammoniakemissie gemeten in een stal zonder Balansballen en zonder voeradditief, een stal met Balansballen en zonder voeradditief en tenslotte een stal met balansballen en met voeradditief. Het voeradditief betreft Vevovitall van DSM. De metingen zijn uitgevoerd door ASG (Animal Sciences Group).  

De verkrijgen van de erkenning voor de varkenshouderij is mede mogelijk gemaakt door gedeeltelijke financiering vanuit Stimulus, de EU en provincie Noord-Brabant.

     

 

Klik hier
voor de
laatste
ontwikkelingen